Giá trị sản xuất là gì?

Giá trị sản xuất là gì?

Giá trị sản xuất (G.O – Gross Output) là gì?

Về giá trị sản xuất là chỉ tiêu có thể phản ánh toàn bộ sản phẩm vật chất; các hoạt động dịch vụ do lao động doanh nghiệp tạo ra trong một thời kỳ nhất định. Thông thường se được xét cung như tính cho một năm hoạt động. Khi xét về mặt giá trị, cũng như về giá trị sản xuất sẽ bao gồm 3 bộ phận cấu thành:

C + V + M

Trong đó:

C: là chi phí cho quá trình hoạt động sản xuất

  • C1: khấu hao cho phần tài sản cố định
  • C2: các chi phí trung gian (C2)

V: về thu nhập của người lao động

Tiền công, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, tiền đóng bảo hiểm xã hội (tính phần doanh nghiệp chi trả cho người lao động, sẽ không tính phần trích từ tiền công người lao động để trả phần còn lại).

M: thu nhập doanh nghiệp

  • Thuế cho việc sản xuất
  • Tiền lãi trả vay ngân hàng (không kể chi phí dịch vụ ngân hàng đã tính vào IC) và phần thu trên vốn (đối với các doanh nghiệp nhà nước)
  • Mua bảo hiểm của nhà nước cho người loa động vào doanh nghiệp (không kể bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công nhân viên)
  • Thuế thu nhập của doanh nghiệp + Phần còn lại của lãi ròng hoạt động cho sản xuất kinh doanh trong duy trì doanh nghiệp
sản xuất

sản xuất

Ý nghĩa của chỉ tiêu giá trị sản xuất

Chỉ tiêu giá trị sản xuất GO có ý nghĩa rất to lớn ở cả tầm vi mô và vĩ mô khi áp dung vào cho các doanh nghiệp hiện nay:

– Ở tầm vi mô, chỉ tiêu GO trong một doanh nghiệp sẽ được dùng để tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm (VA), còn giá trị tăng thêm thuần (NVA) của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tính các chỉ tiêu của hoạt động doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất kinh doanh hay không.

– Ở tầm vĩ mô, là một trong những chỉ tiêu GO của doanh nghiệp được dùng để tính GO cho từng địa phương và cả nước. Về tổng sản phẩm trong nước (GDP), cũng như tổng thu nhập quốc gia (GNI), thu nhập quốc gia thuần (NNI)… ở vùng hoặc của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Lưu ý:

Khi tính giá trị sản xuất, cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc đã được quy định như sau :

Phải phản ánh đúng, đủ giá trị các sản phẩm bao gồm cả C, V

Chỉ được tính kết quả của lao động sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp làm ra trong kỳ nhất định.

Được tính toàn bộ kết quả khi hoàn thành trong kỳ báo cáo cụ thể (kể cả sản phẩm tự sản, tự tiêu, sản phẩm chính, sản phẩm phụ đã sản xuất trong kỳ).

Được tính phần chênh lệch sản phẩm dở dang và bán thành phẩm.

Các chỉ tiêu sẽ được thay đổi theo từng ngành và chỉ tiêu sản xuất cũng tính theo phương pháp khác nhau dựa theo ngành đó quy định.

Giá trị sản xuất công nghiệp là gì?

Khi nói giá trị sản xuất công nghiệp sẽ được biết đến sẽ là chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp. Được tạo ra dưới dạng sản phẩm vật chất hay dịch vụ của doanh nghiệp trong thời gian nhất định (thường là 1 năm).

Bên cạnh đó, vấn đề tính chỉ tiêu các giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp theo mức giá thực tế và giá so sánh. Thông thường chỉ sử dụng chỉ tiêu này để tính toán với mực đích nhằm đưa ra kết luận đúng nhất về kết quả hoạt động kinh doanh của toàn ngành.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị của các loại nguyên vật liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, các loại dịch vụ sản xuất, vấn đề khấu hao tài sản, chi phí lao động, các loại thuế sản xuất, giá trị thặng dư trong mỗi sản phẩm công nghiệp. Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến giá trị sản xuất công nghiệp như sau:

Giá trị sản phẩm thành phẩm (YT1)

Giá trị dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài doanh nghiệp (YT2)

Giá trị của các phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi đã được tiêu thụ (YT3)

Giá trị của hoạt động cho thuê tài sản cố định, máy móc trang thiết bị trong hoạt động dây chuyền sản xuất (YT4)

Giá trị tính chênh lệch giữa cuối kỳ, đầu kỳ cũng như của nửa thành phẩm, sản phẩm chế tạo dở dang (YT5)

thành phẩm

thành phẩm

Nguyên tắc tính giá trị sản xuất công nghiệp

Được tính theo phương pháp công xưởng, là lấy đơn vị hạch toán độc lập cuối cùng để thực hiện cho việc làm đơn vị tính toán

Chỉ tính được ở kết quả trực tiếp hoạt động sản xuất trong nghành công nghiệp trong đơn vị hạch toán độc lập.

Điều này có nghĩ là kết quả hoạt động trong sản xuất doanh nghiệp chỉ được tính một lần duy nhất.

Nó sẽ không được trùng lặp trong phạm vi doanh nghiệp. Đồng nghĩa là không được tính những sản phẩm mang tính chất thương mại mua vào hay bán ra mà không chế biến, biến đổi sản phẩm gì thêm.

Phương pháp tính giá trị sản xuất công nghiệp

Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp được tính toán như sau:

GO = YT1 + YT2 + YT3 + YT4 + YT5

Yếu tố 1

Giá trị thành phẩm là sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu chính doanh nghiệp hoạt động, hoặc của khách hàng mang đến cần gia công. Chúng đã hoàn tất công đoạn cuối cùng và tiến hành quy trình nhập kho thành phẩm.

Giá trị bán thành phẩm, vật đóng gói, công cụ dụng cụ, phụ tùng để thay thế không chế biến lại các sản phẩm mà bán ra luôn thi trường. Hoặc cung cấp cho các bộ phận khác mà không sản xuất công nghiệp.

Giá trị các sản phẩm phụ hoàn thành trong kỳ.

Yếu tố 2

Giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài. Công việc có tính chất công nghiệp giúp khôi phục hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng mà không làm thay đổi giá trị ban đầu của sản phẩm

Giá trị công việc được tính vào sản xuất phải có tính chất công nghiệp làm cho đơn vị bên ngoài hoặc bộ phận khác không phải là hoạt động sản xuất công nghiệp

Yếu tố 3

Giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi được

Phụ phẩm: được tạo ra cùng với sản phẩm chính

Thứ phẩm: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không được nhập kho

Phế phẩm: hoàn toàn không thể sửa chữa được

Phế liệu: thu hồi được trong quá trình sản xuất

Yếu tố 4

Giá trị hoạt động cho thuê tài sản, máy móc chỉ phát sinh khi máy móc doanh nghiệp không sử dụng đến mà cho đơn vị bên ngoài thuê

Yếu tố 5

Giá trị chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ của bán thành phẩm và sản phẩm dở dang chiếm tỷ trọng không đáng kể và việc tính toán có phần khá phức tạp

Giá trị sản xuất công nghiệp có ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định sản xuất của doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết này đã chia sẻ đến bạn thật nhiều những thông tin bổ ích. Hiện nay, chúng tôi có tư vấn cũng như cung cấp các giá máy sấy nông sản mini chính hãng mọi người có thểm tham khảo thêm tại website.

Xem thêm bài viết này có thể giúp gia đình có thể thực hiện cách làm sau củ sấy khô

Call Now